Adatvédelmi elvek

1. Bevezetés

A Central Médiacsoport Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 9.) (a továbbiakban: szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
A Central Médiacsoport Zrt. Cosmo.hu szolgáltatásának adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a http://www.cosmopolitan.hu/adavedelem/ címen.
A Central Médiacsoport Zrt. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról értesíti a felhasználókat.
A Central Médiacsoport Zrt. elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Central Médiacsoport Zrt. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
A Central Médiacsoport Zrt. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
– 2011. évi CXII. törvény    az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv.);
– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
– 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

2. Definíciók

Tájékoztatóban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.

3. Alapelvek a Central Médiacsoport Zrt. adatkezelése során

1.    A személyes adatok Central Médiacsoport Zrt. általi felvétele és kezelése a Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul. A Felhasználó a hozzájárulást az adott Szolgáltatás, annak részszolgáltatása igénybevételével (pl. weboldal megnyitása, regisztráció, kérdés megválaszolása, hozzászólás nyilvánosságra hozatala, megrendelés elküldése, stb.), használatának kezdeményezésével, használatával illetve megrendelésével adja meg.
2.    A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen Felhasználó nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást. A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes Felhasználó a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez. A 16. életévét betöltött kiskorú Felhasználó önállóan adhat hozzájárulást, jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. A Central Médiacsoport Zrt.-nek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így a Felhasználó, illetve törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. A Central Médiacsoport Zrt. a Szolgáltatás használata esetén a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekinti.
3.    A Felhasználó szavatol azért, hogy a Szolgáltatás során harmadik természetes személyekről megadott, hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez (pl. cikk küldése, képeslap küldése, Felhasználó által generált tartalom közzététele, stb.) az érintett hozzájárulását jogszerűen beszerezte. A Felhasználó által megosztott felhasználói tartalomért a Felhasználó felel.
4.    A felvett személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a Central Médiacsoport Zrt. a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, illetve saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
5.    A személyes adatok Central Médiacsoport Zrt. általi felvétele és kezelése egyes Szolgáltatások (pl. nyereményjáték) igénybevétele esetén jogszabályon – így az adózási és számviteli kötelezettségeket szabályozó 1995. évi CXVII., 2000. évi C. és 2003. évi XCII. törvényeken – alapul. Eltérő rendelkezés hiányában az adatkezelés a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul.

4. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

Felhívjuk az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
4.1. A www.cosmo.hu honlap látogatóinak adatai, cookie-k
Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a Central Médiacsoport Zrt. a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében cookie-k használatával rögzíti a látogatói adatokat.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
A kezelt adatok köre: a látogató IP címe, a látogatás időpontja és a megtekintett oldal címe, user-agent (böngésző pontos típusa ebben van benne az op rendszer típusa, verziója).

Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 30 nap.
A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyez el.
A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.

A látogatói forgalom méréséhez (session ID), valamint a kényelmi funkciók biztosításához szükséges adatokat böngésző cookie-k gyűjtik és tárolják (pl. szavazás megtörténte). A testreszabott kiszolgálás és a bejelentkezési folyamat elősegítése érdekében a rendszer „session cookie”-val azonosítja a Felhasználó számítógépét, amely – egyéni beállítások hiányában – törlésre kerül a böngésző program bezárásával. Amennyiben a Felhasználó csak a böngésző ablakot zárja be, a böngésző ablakának újranyitásakor felismert státusz fogadja.

A cookie-k egy generált azonosítót tárolnak, amivel maga a user nem azonosítható.

A www.cosmo.hu és a www.cosmopolitan.hu címeken elérhető portál html kódja a Central Médiacsoport Zrt.-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz.
Külső szerver segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független auditálását (Gemius és Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő tud részletes felvilágosítást nyújtani.
Elérhetősége:www.gemius.com és http://www.google.com/analytics/
Külső szolgáltatók végzik az oldalakon megjelenő hirdetések kiszolgálását is (Adverticum, Google AdSense, Google Adwords). Adatkezelésükről a szolgáltatók tudnak tájékoztatást adni.
Elérhetőségük: www.adverticum.hu, www.google.com/adsense, http://www.google.hu/adwords/

4.2. Az online szolgáltatások ügyféllevelezései
Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a szolgáltatás Impresszum, Kapcsolatfelvétel vagy Segítség rovatában megadott módon kapcsolatba léphet a szolgáltatás szerkesztőivel.
A Central Médiacsoport Zrt. a beérkezett leveleket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az ügy elintézésétől számított legfeljebb hat hónap elteltével törli.
4.3. tartalom és információ megosztás
Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy az általuk megosztott tartalomért a felhasználó felel. Különösen igaz ez a személyes adatokat (pl. arcképmás, hang) is tartalmazó dokumentumok nyilvánosságra hozatalára, vagy azokkal kapcsolatos más adatkezelési műveletekre, mely adatkezelésekhez az érintett előzetes hozzájárulása szükséges. A hozzájárulás beszerzése a felhasználónk feladata.
Fontosnak tartjuk tájékoztatni felhasználóinkat, hogy az általuk megadott személyes adatok, kapcsolatrendszerükre utaló információk olyan értékes adatok, amelyekkel egyesek visszaélhetnek.
Amennyiben valamely felhasználó profilját törli, vagy törlésre kerül, megosztott tartalmának egy része – név nélkül – továbbra is elérhető maradhat.
4.4.Hírlevél és eDM

A Hírlevél és eDM küldéshez a felhasználó kifejezett hozzájárulása szükséges. A Central Médiacsoport Zrt. átlagosan hetente két alkalommal küld hírlevelet. Leiratkozás módja: postai úton (Central Médiacsoport Zrt. 1037 Budapest, Montevideo utca 9.), elektronikus levél útján: cosmopolitan.hu@centralmediacsoport.hu, és a levél alján található leiratkozó linken. Adatkezelési nyilvántartási száma: bejelentés alatt

4.5 Egyéb adatkezelések
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről (pl. Nyereményjáték) az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
4.6 Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság illetőleg jogszabályban meghatározott más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt.
A Central Médiacsoport Zrt. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

5. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

A Central Médiacsoport Zrt. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, adatfeldolgozóinál valamint a Proserver Adatközpontban (1152 Budapest., Szentmihályi út 137.) találhatók meg.

A Central Médiacsoport Zrt. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)
legyen.
A Central Médiacsoport Zrt. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
A Central Médiacsoport Zrt. az adatkezelés során megőrzi
a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
A Central Médiacsoport Zrt. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.
Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

Tárhely-szolgáltató: Central Médiacsoport Zrt. (1037 Budapest, Montevideo utca 9., info@centralmediacsoport.hu)

6. Az adatkezelők adatai, elérhetősége

Név: Central Médiacsoport Zrt.
Székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 9.
Cégjegyzékszám: 01-10-048280
A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Bíróság
Adószám: 25087910-2-41
Telefon: 06.1.437.1233
E-mail: cosmopolitan.hu@centralmediacsoport.hu
Adatkezelési nyilvántartási száma: 028310001

7. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslati lehetőségek

A.    Adatok módosítása, törlése, zárolása
1.    A Felhasználó bármikor módosíthatja vagy kérelmezheti adatainak helyesbítését az itt meghatározott elérhetőség(ek)en és mód(ok)on.
2.    A Felhasználó – a kötelező adatkezelés kivételével – törölheti személyes adatait vagy kérelmezheti a személyes adatainak törlését vagy zárolását az itt meghatározott elérhetőség(ek)en és mód(ok)on (pl. felhasználói fiókban, email útján, stb.). Egyes esetekben a személyes adat idő előtti törlése valamely jogosultságtól való elesést (pl. nyereményjátékból való kizárást, pályázati elbírálásból való kiesést, stb.) eredményezhet.
3.    A Felhasználó személyes adatait szankciószerűen a Felhasználási Feltételekben meghatározott esetekben, az itt meghatározottak szerint is törölheti a Central A Felhasználó személyes adatait a Felhasználási Feltételekben meghatározott inaktivitás esetén szintén törli a Central Médiacsoport Zrt..
4.    A Felhasználó személyes adatait akkor is törli a Central Médiacsoport Zrt., ha kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.
5.    A Szolgáltatás megszűnésével – a jogszabályokban előírt (pl. számviteli) kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok kivételével – a Central törli a Szolgáltatás Felhasználóinak a konkrét Szolgáltatáshoz kapcsolódóan kezelt személyes adatait. A Szolgáltatás átnevezése, átalakítása, más Szolgáltatással való egyesítése nem jelenti a Szolgáltatás megszűnését.
6.    Törlés helyett a Central zárolja a személyes adatot a Felhasználási Feltételekben meghatározott eseteken, valamint akkor, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot kizárólag addig kezeli a Central Médiacsoport Zrt., ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárja.
7.    A gazdasági reklámot tartalmazó közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás megkeresés-típusonként (pl. hírlevél, e-DM, stb.) külön-külön bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható a levelek alján, illetve az itt meghatározott módon és címen.
8. A cookie-k kezelésére általában a böngészők eszközök/beállítások menüjében az adatvédelem beállításai alatt van lehetőség.

B.    Tájékoztatás
1.    A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Central Médiacsoport Zrt. által az adott Szolgáltatással összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról az adott Szolgáltatás Felhasználási Feltételeiben illetve az itt megjelölt elérhetősége(ke)n.
2.    A Central Médiacsoport Zrt. a Felhasználó kérelmére tájékoztatást ad a Felhasználóra vonatkozó, az adott Szolgáltatással összefüggésben általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Central Médiacsoport Zrt. a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül adja meg a kért tájékoztatást.
3.    Bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik a Central Médiacsoport Zrt.-t tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett. A Central. a megkereső szerv részére – amennyiben a pontos célt és az adatok körét megjelölte – a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat rendelkezésre bocsátja.

C.    Tiltakozás személyes adat kezelése ellen
1.    A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen,
a)    ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Central Médiacsoport Zrt.-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve az ún. kötelező adatkezelés esetét;
b)    ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c)    valamely törvényben meghatározott egyéb esetben.
2.    Ha a Central Médiacsoport Zrt. a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és az esetleges adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Felhasználó személyes adatát korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
3.    Ha az adatkezelést (pl. számviteli) törvény rendelte el, az adatkezelő a Felhasználó adatát nem törölheti, viszont a személyes adatot nem továbbítja az adatátvevő részére, ha a tiltakozással egyetértett, vagy bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

D.    Igény bejelentése a Central Médiacsoport Zrt.-nél
1.    A Central Médiacsoport Zrt. az egyes Szolgáltatásaihoz kapcsolódó a VII.A–C. pontokban meghatározott igények bejelentésére többféle módon lehetőséget adhat: írásban, email útján, felhasználói fiókban, ügyfélkapun keresztül, stb.
2.    Tekintettel arra, hogy a felhasználói fiók jelszóval védett, és a jelszó megőrzése és titokban tartása a Felhasználó felelőssége, a felhasználói fiókon keresztül benyújtott igényeket a Central Médiacsoport Zrt. a Felhasználótól érkezett igénynek tekinti.
3.    Amennyiben a Central Médiacsoport Zrt. az igény benyújtására email útján lehetőséget ad, a korábban a Central Médiacsoport Zrt. részére az adott Szolgáltatással összefüggésben megadott email címről érkezett igényt a Central Médiacsoport Zrt. a Felhasználótól érkezett igénynek tekinti. Egyéb email címről, valamint írásban benyújtott igények esetén a Felhasználó akkor nyújthat be igényt, ha – a Central Médiacsoport Zrt. vagy jogszabály által meghatározott módon – megfelelően igazolta felhasználói minőségét.
4.    Amennyiben a Central Médiacsoport Zrt. adatkezelése nem az érintett hozzájárulásán alapul, hanem az adatkezelést harmadik személy visszaélésszerűen kezdeményezte, az érintett kérheti a rá vonatkozó, valamely Felhasználó által róla közzétett személyes adat törlését, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást személyazonosságának és a személyes adattal fennálló kapcsolatának megfelelő igazolása mellett.
5.    A Felhasználó halála esetén a halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával illetve másolatának a Szolgáltatás ügyfélszolgálati címére történő megküldésével a Felhasználó bármely közeli hozzátartozója, illetve az, akit végrendeleti juttatásban részesített, kérheti a Felhasználóval fennálló kapcsolatának igazolása mellett a Felhasználóra vonatkozó adatok törlését, valamint jogos érdekének igazolása mellett az adatok továbbítását.

E.    Jogorvoslati lehetőségek
1.    A Central Médiacsoport Zrt. akkor biztosítja a VII.A.-VII.C. pontokban meghatározott, jogszabályok által előírt jogorvoslati igények előterjesztésének lehetőségét, amennyiben az érintett (akár Felhasználó, akár egyéb érintett) – a Central Médiacsoport Zrt. vagy jogszabály által meghatározott módon – megfelelően igazolja személyazonosságát és az érintett adattal fennálló kapcsolatát.
2.    Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).

Budapest, 2017. augusztus 1.

A Adatvédelmi tájékoztató korábbi verziója ide kattintva érhető el.