2015.08.02.@ 09.08

Pályázati kiírás

.

Central Médiacsoport Zrt.
0 Megosztás

Oszd meg a cikket

A jelen Pályázati feltételek (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Hearst Central Kft. (1037 Budapest, Montevideo utca 9.) által üzemeltetett cosmopolitan.hu oldalon elérhető Cosmopolitan blogger pályázat elnevezésű pályázatra (a továbbiakban: Pályázat) az alábbi feltételekkel.

A Pályázat kiírója és lebonyolítója a Hearst Central Kft. (továbbiakban: Hearst).

A Pályázatra jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

1. A Pályázaton résztvevő személyek

A Pályázaton részt vehet minden természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Pályázatból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Pályázó).

A Pályázaton NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

 • a szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
 • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény felajánlója, stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Pályázat tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Pályázat időtartama alatt, vagy a elbírálást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Hearst nem értesíti a Pályázót.

A Pályázó kijelenti, hogy a Pályázatra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

2. A Pályázat leírása

A blogger pályázatra a cosmopolitan.hu oldalon lehet jelentkezni, egy jelentkezési „űrlap” kitöltésével. 5 kategóriában lehet pályázni:

 1. AZ ÉV DIVATBLOGGERE
 2. AZ ÉV SZÉPSÉGBLOGGERE
 3. AZ ÉV VLOGGERE (video blogger)
 4. AZ ÉV FELTÖREKVŐ BLOGGERE (maximum egy éve létrehozott blog)
 5. AZ ÉV LEGDIZÁJNOSABB BLOGJA

A szakmai zsűri minden kategóriában kiválasztja az 5 legjobbat. A 25 blogra a Cosmopolitan.hu oldalon lehet majd szavazni, a szavazás nyertese lesz a közönségdíjas. A kategóriák végső nyerteseit a Digital Divas konferencián hirdetik ki.

3. A Pályázat időtartama

A Pályázat 2015. augusztus 11. és 2015. szeptember 11. között zajlik.

A Pályázatban részt venni, arra jelentkezni a Pályázat meghirdetésének időpontjától, a Pályázat utolsó napján 24.00 óráig lehetséges. A Pályázat időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

A Pályázat időtartamát megelőzően, illetve az azt követően beérkező pályázati anyagok nem kerülnek elbírálásra.

4. Jelentkezés a Pályázatra, részvételi feltételek

A Pályázók közül kizárólag azok pályázati anyagai kerülnek elbírálásra, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.

A Pályázat részvételi feltételei:

 • a Pályázat feltételeinek mindenben megfelelő pályázati anyag beküldése a cosmopolitan.hu weboldalon keresztül
 • egy Pályázó egy e-mailcímről több bloggal is pályázhat
 • egy blogot több kategóriában is lehet nevezni, amennyiben a pályázó úgy ítéli meg, hogy több kategóriába is besorolható a blogja
 • a kért adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadása, oly módon, hogy az adatok a Pályázó személyazonosító okmányával bizonyíthatóak legyenek,
 • az itt meghatározottak szerint a Pályázó személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megadása, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte,
 • hozzájárulás, hogy a Hearst közvetlen üzletszerzési illetve marketing céllal saját vagy üzleti partnerei ajánlataival a Pályázót megkereshesse a megadott elérhetőség(ek)en.

A Pályázatra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a Hearst-nak nem áll módjában elfogadni, és a Pályázó pályázati anyaga nem kerül elbírálásra.

A Pályázathoz történő csatlakozás a Pályázat teljes időtartama alatt lehetséges, és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Pályázó nyerési esélyeit.

5. A pályázatok elbírálása, ütemezés, a nyertes kiválasztása

A pályázatok elbírálása 2015. szeptember 16. és szeptember 18. között történik.

A pályázatokat szakmai zsűri bírálja el, és a döntés a pályázati feltételek betartásának ellenőrzésén túl alapvetően szükségszerűen szubjektív megítélésen alapul. A zsűri a döntését nem köteles indokolni.

A szakmai zsűri tagjai:

Sabján Johanna, a Cosmopolitan főszerkesztője

Végh-Kósa Anita, az Avon kommunikációs vezetője

Kustánczi Norbert, a hír24 főszerkesztője

Bíró Pál, a YouTube magyarországi managere

Lilu, műsorvezető/divatblogger

A pályázatok elbírálása alkalmával pótnyertesek kiválasztására nem kerül sor.

A szakmai zsűri kategóriánként kiválasztja az 5 legjobb blogot és közzéteszi a cosmopolitan.hu weboldalon, a kategóriánkénti 5 blog tulajdonosa/tulajdonosai meghívást kapnak a Digital Divas konferenciára.

A kategóriánkénti legjobb 5 blog tulajdonosát 2015. szeptember 18-ig értesítik.

A szakmai zsűri által kiválasztott blogokra a közönség szavazhat 2015. szeptember 23-tól október 14-ig, és a legtöbb szavazatot kapó blog lesz a közönségdíj nyertese.

A kategóriák végső győzteseit a 2015. október 25-én tartandó Digital Divas konferencián hirdetik ki díjátadó keretében.

Az elbírálásban nem vehet részt azon Pályázó pályázati anyaga, aki a jelen Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a zsűri döntése előtt visszavonja.

Elveszti a díjra szóló jogosultságát az a nyertes, aki a döntés után a neve és lakóhelye (város) nyilvánosságra hozatalára vonatkozó adatkezelési hozzájárulást visszavonja. Ezen visszavonás kizárólag írásban tehető meg.

6. Nyertesek értesítése

A kategóriánként legjobb 5 blog tulajdonosát 2015. szeptember 18-ig értesítik.

A kategóriák végső győzteseit a 2015. október 25-én tartandó Digital Divas konferencián hirdetik ki díjátadó keretében.

A Hearst a nyertes blogok és tulajdonosa/tulajdonosai nevét a cosmopolitan.hu weboldalon és a Cosmopolitan magazin 2015/12. lapszámában teszi közzé.

7. Adatkezelés

A Hearst az általa rögzített személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

A személyes adatok felvétele és kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, azok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Pályázó tartozik felelősséggel.

A Hearst minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz, eljárási szabályt kialakít annak érdekében, hogy biztosítsa a Pályázók által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.

A Pályázó bármikor kérheti adatainak módosítását és helyesbítését.

A Pályázó személyes adatait akkor is törli a Hearst, ha kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.

A Pályázó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen az Infotv.-ben meghatározott esetekben.

Törlés helyett a Hearst zárolja a személyes adatot, ha a Pályázó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Pályázó jogos érdekeit.

Az érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos esetleges jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat, vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).

A kezelt személyes adatok felvétele a Pályázók önkéntes hozzájárulásán, a nyertes Pályázó(k) személyes adatainak kezelése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapul.

A Pályázók a versenyben való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik a Hearst nyereményjáték adatbázisába kerüljenek (adatkezelési nyilvántartási azonosító: bejelentés megtörtént), és azokat a Hearst kezelje az alábbiak szerint:

 • a jelentkezés során megadott adataikat – a nyertesekre vonatkozó, alább felsorolt eltéréseket figyelembe véve – legfeljebb a sorsolást követő 6 hónapig kezelje;
 • a jelentkezés során beküldött fényképeket a pályázat, szavazás, rendezvény és rendezvény utókommunikáció időtartama alatt (2015. augusztus 11.-2015. december 9.) kizárólag a Pályázattal kapcsolatosan nyilvánosan közzé tegye. A Pályázó a fénykép beküldésével szavatolja, hogy amennyiben a fényképen a Pályázóon kívül más is szerepel, vagy a fénykép közzététele egyéb okból harmadik személy hozzájárulásához kötött, rendelkezik e személy(ek) közzétételhez való hozzájárulásával.
 • a nyertes Pályázó(ok) név és lakcím adatait tartalmazó jegyzőkönyvet a székhelyén a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig megőrizze;
 • a nyertes Pályázó(ok) nevét a pályázat, szavazás, rendezvény és rendezvény utókommunikáció időtartama alatt (2015. augusztus 11.-2015. december 9.) kizárólag a Pályázattal kapcsolatosan nyilvánosan közzé tegye;
 • a nyertes Pályázó(ok) adatait (név, számlázási és kézbesítési cím, nem, telefonszám, email cím) a Central Médiacsoport Zrt. (1037 Budapest, Montevideo utca 9., cégjegyzék szám: 01-10-048280, adatkezelési nyilvántartási azonosító: 633-0001) az Adatkezelési Tájékoztató III.1. i) pontjában meghatározott célból kezelje az előfizetői adatbázis kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztatóval összhangban és ennek keretében az előfizetés megszűnése esetén új előfizetési ajánlattal megkeresse a Pályázó(oka)t;
 • a Pályázat lebonyolítása során lebonyolítót adatfeldolgozóként igénybe vegye;

A pályázatban való részvétellel a Pályázók hozzájárulnak ahhoz, hogy a Hearst Central Kft. pontjában közvetlen üzletszerzési célból a megadott elérhetőségein megkeresse. Amennyiben valamely Pályázó adatai ilyen célú jövőbeli kezelését meg kívánja tiltani, az elektronikus levél alján található link útján vagy a cosmopolitan.hu@centralmediacsoport.hu email címen vagy írásban postai úton a Hearst Central Kft. 1872 Budapest postai címen vonhatja vissza hozzájárulását. A Pályázatból történő kizárás nem eredményei az üzletszerzési illetve marketing célú hozzájárulások automatikus visszavonását.

A Pályázókat megillető adatkezelési igények esetén igényérvényesítési cím: cosmopolitan.hu@centralmediacsoport.hu, Hearst Central Kft. 1037 Budapest, Montevideo utca 9.

8. Felelősség

A pályázatok hiányosságáért (név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Hearst nem vállal felelősséget. A Pályázók az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Pályázatra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Hearst-nak általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Pályázókat terheli.

A Hearst a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.

A Hearst kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Pályázatokban való részvétel során, a Pályázat esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Pályázat során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Pályázó a Pályázatban történő részvétellel kifejezetten lemond a Pályázat lebonyolításával, az elbírálással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Hearst-val vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Hearst a Pályázat pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Hearst nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Pályázat időtartama alatt a Pályázat, illetve a Pályázatot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Hearst nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

Amennyiben a Pályázó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Hearst-val szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Pályázó köteles minden a Hearst által megkövetelt intézkedést megtenni, és a Hearst-nak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Hearst-t a Pályázó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

9. Egyéb

A Hearst fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.

A Szabályzat a Pályázat időtartama alatt, és az elbírálást követő 30 napig elérhető a http://www.cosmopolitan.hu/Digital-Divas/ weboldalon.

Amennyiben a Pályázattal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Pályázatra történő jelentkezéskor megadott e-mail címről a cosmopolitan.hu@centralmediacsoport.hu e-mail címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Pályázat elnevezését.

Kelt: Budapest, 2015. augusztus 5.

A pályázati kiírást nyomtatható verzióban IDE kattintva töltheted le.

Szólj hozzá

KOMMENTEK BEZÁRÁSA

Még több digital-divas