A szabályzat hatálya
A jelen játékszabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) az MSB Publishing Kft. (1037
Budapest, Szépvölgyi út 35-37.) mint a promóció szervezője (a továbbiakban:
Szervező) adta ki a 2024.02.02. és 2024.02.09.
között megrendezésre kerülő „Cosmopolitan” című játékra (továbbiakban:
Játék) vonatkozóan. A Lebonyolító a Játék vonatkozásában az MSB Publishing Kft.
(1037 Budapest, Szépvölgyi út 35-37.). A Szervező kijelenti, hogy az általa
meghirdetett jelen Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi
XXXIV. törvény hatálya alá. Jelen Játékszabályzat hatálya a Szervező által
meghirdetett Játékra terjed ki, valamint azokra a résztvevőkre (a továbbiakban:
Játékos), akik a lent meghatározott feltételeknek megfelelően jelentkeznek, és
mindenkire, aki a Játékkal kapcsolatban igényérvényesítéssel vagy kifogással lépne
fel.
Részvételi feltételek:
A játékban kizárólag 18. évet betöltött, állandó bejelentett magyarországi lakóhellyel
rendelkező, cselekvőképes magyar állampolgár vehet részt, aki személyes
Instagram-profillal rendelkezik, és elfogadja jelen játékszabályzatot. A Szervező
fenntartja a jogot, hogy indoklás nélkül elutasítson bármilyen nevezést.
A Játékos a Játékra történő jelentkezéssel, maradéktalanul elfogadja, valamint
kifejezetten elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Játékszabályzat
feltételeit, beleértve az adatkezelési rendelkezéseket is. A Játékos tudomásul veszi,
hogy regisztráció előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a Játékszabályzat
rendelkezéseiről, ennek elmulasztására kötelezettségek keletkeztetése vagy előnyök
szerzése végett nem hivatkozhat. A Játékban való részvétel önkéntes. Amennyiben a
Játékos a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet, vagy az abban
előírt feltételeknek nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt venni, és a
Szervező jogosult az ilyen Játékost saját döntése alapján a Játékból kizárni. A
Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő regisztráció során megadott adatai
megfelelnek a valóságnak.
A Játékban részt vevő személyek:
A Játékban azok a természetes személyek vehetnek részt, akik a Szervező a
Lebonyolító által kezelt Instagram-oldalát követik és elfogadják a jelen Szabályzatot.
A játékban a Szervező, és a Lebonyolító és a Játék szervezésében részt vevő egyéb
3. személyekkel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban álló személyek és ezen személyek Ptk. 8:1.§-ában meghatározott
közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.
Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék bármely szakaszában a Játékból kizárja azt
a Játékost, illetve a Játékos győzelme esetén a Nyeremény átadását megtagadja

annak a Játékosnak, továbbá jogi felelősségre vonást alkalmazzon (kártérítési,
esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen) azzal a Játékossal szemben, aki:
a) a Játék menetének befolyásolásával, weboldalának feltörésével, vagy egyéb, nem
tisztességes úton kíván a Játék során előnyhöz jutni, b) más Játékos vagy személy
regisztrációs adataival (pl. Instagram-profil) visszaél; c) a Játék tisztességes
lebonyolítását bármilyen módon veszélyezteti. A Szervező fenntartja a jogot arra,
hogy a kizárásra okot adó eseteket saját belátása szerint bírálja el.
A Játék lebonyolításának folyamata, jelentkezés és részvétel a Játékban:
A Lebonyolító a Cosmopolitan Hungary Instagram oldalán közzétesz egy posztot,
amely tartalmazza a játékra való felhívást és a játék menetét. A Játékosok feladata
kommentben válaszolni.
A komment elküldésével a Játékos elfogadja jelen játékszabályzatot és az ahhoz
tartozó adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat korlátozás nélkül.
A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi
következményt maguk viselik.
Az adatok helytállóságát a játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a
Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni, ezért ezzel kapcsolatban a felelősség és
minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.
Amennyiben a személyes adatok kezelése kapcsán a hozzájárulás visszavonása a
Játék Időtartama alatt, illetve a Nyeremény átadása előtt történik, a Játékban a
Játékos nem vesz részt, illetve a Nyereményre való jogosultságát elveszti.
A Nyeremény átadását követően a Játékos nem tehet olyan nyilatkozatot, amely
jelen Játékszabályzatban foglalt vállalásával ellentétes.
A Játék időtartama:
2024.02.02.. és 2024.02.09.
Nyeremények 
A játék lezárása után, 2024.02.09-én a szavazók között 1 db DotsDiet csomagot
sorsolunk ki.
Amennyiben a nyertesek a kihirdetést követő egy napon belül nem reagálnak a
kommentre küldött üzenetre a jatek@cosmopolitan.hu címre, úgy új nyertesek
kerülnek sorsolásra.

A játék menete:
A Lebonyolító a Cosmopolitan Hungary Instagram oldalán közzétesz egy posztot,
amely tartalmazza a játékra való felhívást és a játék menetét. A Játékosok feladata
kommentben válaszolni.

A komment elküldésével a Játékos elfogadja jelen játékszabályzatot és az ahhoz
tartozó adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat korlátozás nélkül.

Egyéb rendelkezések:
A nyeremények másra nem ruházhatók át, készpénzre nem válthatók. Szervező a
jelen Játékszabályzat és a játék menetének vagy a Játék bármely részletére kiterjedő
egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a Játék során
visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat
lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy
megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja. Ilyen
esetben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja. A jelen Játékra és
Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog. Ezt a nyereményjátékot az Instagram
semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.
A Játékos a játékban való részvételével büntető és polgári jogi felelőssége tudatában
kijelenti, hogy az általa feltöltött jelölésben esetlegesen megjelenő valamennyi
személy a Játékban való részvételhez, a játékszabályzatban foglalt platformokon
történő felhasználásához előzetesen hozzájárulását adta, így minden korlátozás
nélkül jogosult a Játékos a tartalmat a Játékba nevezni. A Játékos vállalja, hogy
amennyiben harmadik személy a fenti nyilatkozat megszegése miatt a Szervezővel,
vagy Lebonyolítóval szemben bármilyen igényt érvényesít, úgy a tudomásulvételtől
számított 8 napon belül a Játékos köteles mentesíteni a Szervezőt vagy a
Lebonyolítót ezen igények alól.
A Szervező és a Lebonyolító nem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási,
kártérítési igényt, sérelemdíj iránti igényt vagy jogi utat a részvétel során vagy azzal
összefüggésben felmerülő esetleges hibákért, hiányosságokért, hibás működésért, a
Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz, illetve a Játékhoz, a
Játékos által részvételhez kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.
A Játékos azáltal, hogy részt vesz a Játékban, automatikusan elfogadja az ezen
Játékszabályzatban felsorolt feltételeket és szabályokat. A Szervező fenntartja
magának a jogot arra, hogy e feltételeket vagy magát a Játékot kiegészítse, vagy
módosítsa. A Játékszabályzatban a változtatás jogát fenntartjuk. A Játékszabályzat
változása a jelen Játékszabályban való közzététellel hatályosul.
A Játékban a jelölést beküldő Játékos nevét, e-mail címét és elérhetőségét címét az
MSB Publishing Kft. (1037 Bp. Szépvölgyi út 35-37.) mint Lebonyolító kezeli
kizárólag a Nyeremény felhasználása kapcsán. Az érintett személy, és Játékos a
cosmo@cosmopolitan.hu címen kérhet tájékoztatást személyes adatai kezeléséről,
kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak - a
kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.
Játékos jelen szabályzat elfogadásával kijelenti, hogy megértette az adatkezelésről a
Játékszabályzatban foglalt tájékoztatást. A Játékkal kapcsolatos adatvédelmi
tájékoztató tartalmazza a részletes adatvédelmi rendelkezéseket a játékkal
kapcsolatosan.

Budapest, 2024.02.02.
MSB Publishing Kft., adatkezelő               

Adatvédelmi tájékoztató az „Cosmopolitan BISA” nyereményjátékhoz
Jelen adatkezelési tájékoztató célja annak ismertetése, hogy „Cosmopolitan BISA”
nyereményjáték (a továbbiakban "Nyereményjáték") kapcsán a játékosok által
megadott személyes adatokat ki, milyen célból és milyen feltételek szerint kezeli.
I. Az adatkezelő
A Nyereményjáték során a játékosok által megadott személyes adatok kezeléséért a
játék szervezője, a MSB Publishing Kft. (székhely: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 35-
37.), a továbbiakban "Adatkezelő"), mint adatkezelő felel. Az Adatkezelő
elérhetőségei az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekben:
postai levelezési cím: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 35-37.
e-mail: cosmo@cosmopiltan.hu
telefon: +36 20 408 2197

 1. A Nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelés
  Mi az adatkezelés célja?
  A Nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelés célja a nyereményjáték lebonyolítása,
  így különösen a játékosok azonosítása, részvételi feltételek teljesítésének
  ellenőrzése, a nyerteseknek a játékszabályzatban meghatározott módon történő
  kiválasztása, a nyertesek kiértesítése, a nyeremények átadása, a nyilvánosság
  tájékoztatása a nyertes kiválasztásáról, valamint a Nyereményjátékkal
  összefüggésben az Adatkezelővel szemben támasztott esetleges igények, panaszok
  kezelése, megválaszolása, teljesítése, játékosokkal szembeni igényérvényesítés.
  Mely személyes adatait kezeljük a fenti célból?
  Instagram felhasználónév, Instagram profilkép, az Adatkezelő Instagram-oldalának
  követése, mint tény, a játékosok által a Nyereményjáték posztjához tett
  hozzászólások tartalma, illetve nyertes esetén: vezetéknév, keresztnév, nyeremény
  postázásához szükséges kézbesítési cím, telefonszám és email cím, a nyeremény
  átadás-átvételi dokumentumban szereplő adatok.
  Milyen jogalapon és mennyi ideig kezeljük e személyes adatait?
  A Nyereményjáték során a játékosok által megadott személyes adatokat a játékosok
  önkéntes, jelen tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (GDPR 6. cikk. (1) bek. a) pont)
  alapján kezeljük, a játékban történő részvétel kapcsán. Hozzájárulás hiányában a
  Nyereményjátékban történő részvétel nem lehetséges. A játékosok az adatkezelési

hozzájárulásukat a Nyereményjáték során a megfelelő helyen megadhatják a
jelentkezéskor. A játékosok a hozzájárulásukat bármikor, indokolási kötelezettség
nélkül jogosultak visszavonni. A hozzájárulás visszavonását követően az érintett
játékos személyes adatait nem kezeljük tovább, azokat töröljük, és a továbbiakban a
játékos a Nyereményjátékban nem vehet részt.
A játékosok személyes adatait a játék lezárását követő 3 hónap elteltével töröljük,
kivéve a nyertes azon személyes adatait, amelyeket az alábbi bekezdés szerint ezt
meghaladó időtartam során is kötelesek vagyunk kezelni.
A Nyereményjátékhoz kapcsolódó adózási és számviteli kötelezettség teljesítése
érdekében kezelt személyes adatok: A nyertes játékos vezetéknevét, keresztnevét,
kézbesítési címét, a nyeremény átadás-átvételét igazoló dokumentumon szereplő
esetleges további személyes adatait a Nyereményjátékhoz tartozó adózási és
számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a személyi jövedelemadóról szóló
1995. CXVII. tv. (Szja. tv.) 76. § (5) bekezdése alapján kezeljük és a kapcsolódó
iratokat (pl. átadás-átvételi dokumentum, nyereményjátékhoz kapcsolódó
adóbevallás adatai) a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése
alapján 8 évig kezeljük.
III. Kik ismerhetik meg a személyes adatait?
 A személyes adatokat bizalmasan kezeljük. Személyes adatait harmadik fél részére
kizárólag akkor továbbítjuk, ha ahhoz Ön hozzájárult vagy jogszabályi
kötelezettségünk, illetve jogos érdekünk azt megalapozza. A Nyereményjáték
nyertesének Instagram-felhasználónevét a Nyereményjáték lezárását követően az
Instagram-oldalunkon közzétesszük, amelyhez a játékos a Nyereményjátékba
történő regisztráció során hozzájárult. A személyes adatait az Adatkezelő
munkatársai, valamint adatfeldolgozói és ezek munkatársai jogosultak megismerni. E
személyek az általuk megismert személyes adatokat szintén bizalmasan kötelesek
kezelni.
Igénybe vett adatfeldolgozóink és azok feladatai:
Az adatfeldolgozó:
név: MSB Publishing Kft.
székhely: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 35-37.
elérhetőség: cosmo@cosmopolitan.hu
Az adatfeldolgozó által az adatkezeléshez kapcsolódóan végzett tevékenység:
nyereményjáték lebonyolítása

Az adatfeldolgozó:
név: MSB Publishing Kft.

székhely: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 35-37.
elérhetőség: cosmo@cosmopolitan.hu
Az adatfeldolgozó által az adatkezeléshez kapcsolódóan végzett tevékenység:
nyeremény átadása a nyertes részére, ehhez kapcsolódóan a nyertes azonosítása.
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be
az adatkezelésbe, amelyről a jelen tájékoztató módosításával tájékoztatja a
felhasználókat.
A megadott személyes adatait bíróság, ügyészség, egyéb hatóság részére
jogszabályban foglalt kötelezettségeink teljesítése keretében adjuk ki az ott előírt
terjedelemben és módon. Önnel szemben fennálló valamely jogi igényünk
érvényesítése esetén a megadott személyes adatait az igényérvényesítéshez
szükséges mértékben megismerhetik továbbá a mindenkori jogi együttműködő
partnereink.
IV. Adatbiztonság
Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a szükséges adatbiztonsági
intézkedéseket megteszi. Ennek keretében elfogadja és kialakítja, rendszeresen
felülvizsgálja mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, eljárási
szabályokat, amelyek biztosítják, hogy az általa kezelt személyes adatok biztonsága
biztosított legyen, és megtesz minden tőle telhetőt, hogy megakadályozza az adatok
megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását vagy megváltoztatását, gondoskodik
arról, hogy a kezelt személyes adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá,
azokat ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint ne módosíthassa,
törölhesse.
Az Adatkezelő felhívja mindazok figyelmét, akiknek a személyes adatokat az
érintettek hozzájárulása alapján továbbítja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság
követelményének. Az Adatkezelő a fentiek keretében az információtechnológiai
megoldásokat úgy alakítja ki, illetve választja meg, hogy biztosítsa az adatokhoz való
hozzáféréssel rendelkezők kizárólagos hozzáférését, és azt, hogy az adatok
megőrizzék a hitelességüket és változatlanságukat. Ennek keretében többek között
jelszóvédelemmel ellátott hozzáférési rendszereket, tevékenység naplózást,
rendszeres biztonsági mentést hajt végre, illetve alkalmaz.
Az Adatkezelő mindenkor figyelemmel kíséri a technika fejlődését, az elérhető
műszaki, technológiai, szervezési megoldásokat és az adatkezelései által indokolt
védelmi szintnek megfelelő megoldásokat alkalmazza.
V. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE
Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan eset, amely révén a személyes
adatokhoz jogosulatlan személy férhet hozzá vagy az adatok megsemmisülnek,
elvesznek, megváltoznak, így pl. megsemmisül az adatbázis vagy elveszik az
adathordozó, amelyen adatok kerültek tárolásra. Adatvédelmi incidens esetén annak
hatásait és kockázatait értékeljük (milyen adatok érintettek, milyen mennyiségben,

pótolhatók-e, stb.) és haladéktalanul megtesszük az elhárításhoz szükséges
lépéseket. Amennyiben a kockázatokat nem tudjuk elhárítani, az incidensről való
tudomásszerzésünket követő 72 órán belül bejelentjük az incidenst az adatvédelmi
hatóságnak, illetve arról tájékoztatást teszünk közzé a honlapunkon. Az adatvédelmi
incidensekről ezen felül a jogszabályban előírt részletességgel nyilvántartást is
vezetünk.
VI. Az Ön jogai
Hozzájárulás visszavonása
Ön jogosult a már megadott hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül az alábbi
elérhetőségeken visszavonni:
e-mailben: cosmo@cosmopolitan.hu
postai úton: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 35-37.
A játékból való törléssel hozzájárulása szintén visszavontnak tekintendő. A
hozzájárulás visszavonását követően az érintett személyes adatait nem kezeljük
tovább. A hozzájárulás visszavonása az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét
nem érinti.
Hozzáférés joga:
Az I. pontban megadott elérhetőségeinken bármikor tájékoztatást kérhet arról, hogy
kezeljük-e az Ön személyes adatait, és ha igen, további felvilágosítást kérhet az
alábbiak tekintetében: az adatkezelés céljai, jogalapja, az Ön általunk kezelt
személyes adatai, azok kategóriái, azon címzettek vagy címzettek kategóriái
(ideértve az általunk igénybe vett adatfeldolgozókat), akikkel, illetve amelyekkel a
személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk (az adatok harmadik országba
történő továbbítása esetén az adatok megfelelő védelmét biztosító garanciák), az
adattovábbítás jogalapja, az adatok tárolásának időtartama, az érintett azon joga,
hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését,
törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok
kezelése ellen, a NAIH-hoz címzett panasz benyújtásának joga, az adatok forrása,
az esetleges adatvédelmi incidens körülményei, hatásai és az elhárítására megtett
intézkedések.
A tájékoztatással együtt az Ön rendelkezésére bocsátjuk a személyes adatai általunk
kezelt másolatát is. Az első másolat díjmentes, minden további másolatért azonban
jogosultak vagyunk az adminisztratív költségeinken alapuló, ésszerű díjat
felszámítani. Ennek összegét előzetesen közöljük Önnel.
Helyesbítéshez, kiegészítéshez való jog:
Ha észleli, hogy valamely személyes adatát hibásan, tévesen vagy hiányosan tartjuk
nyilván, kérjük, hogy a helyes vagy kiegészítő adatokat mielőbb közölje velünk annak
érdekében, hogy a helyesbítést, kiegészítést elvégezhessük.
Törléséhez való jog ("az elfeledtetéshez való jog"):

Ön jogosult arra, hogy kérje személyes adatainak törlését. Tájékoztatjuk, hogy az
adattörlést megtagadhatjuk különösen akkor, ha az adatokra jogszabályi
kötelezettség teljesítése vagy igényérvényesítés érdekében szükségünk van, vagy
lehet. Az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonása az adatok törlését vonja
magával, feltéve, hogy nincs fontosabb ok, amely okán a törlés nem teljesíthető.
Törlésnek továbbá akkor van helye, ha
a) az adatokra az adatkezelés eredeti céljából már nincs szükség;
b) az adatok kezelése jogellenes;
c) a törlésre európai uniós vagy hazai jogszabály kötelez minket.
Adatkezelés korlátozásához való jog:
Az adatkezelés folyamata során Ön kérheti az adatkezelés korlátozását, ha (i) vitatja
a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
(ii) az adatkezelés jogellenes, de Ön az adatok törlését ellenzi, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását; (iii) már nincs szükségünk a személyes adatokra
adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez.
Korlátozás esetén az adatot csak tároljuk, azon egyéb műveletet nem végezünk,
kivéve, ha a további műveletekhez Ön hozzájárul vagy azokra saját vagy harmadik
személy jogainak védelme érdekében vagy közérdekből van szükség.
Az adatkezelés korlátozása esetén annak feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatjuk.
Adathordozhatósághoz való jog:
A jelen tájékoztatóban foglalt adatkezelést érintően Ön igényelheti, hogy a
rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait közismert és könnyen felhasználható
elektronikus formátumban adjuk át az Ön vagy az Ön által kijelölt másik személy
részére.
VII. Kérelmek előterjesztése, megválaszolása
Kérjük, hogy a fenti jogai érvényesítése esetén megkeresését lehetőség szerint
írásban küldje meg részünkre az cosmo@cosmopolitan.hu e-mail címre vagy postai
levélben a MSB Publishing Kft.részére a 1037 Budapest, Szépvölgyi út 35-37. címre.
A levélben kérjük, hogy a személyazonosításhoz szükséges adatait és levelezési
címét is szíveskedjen megadni. Amennyiben az Ön személyazonosságával
kapcsolatban kétségünk merül fel vagy a megadott adatok az azonosításhoz nem
elégségesek, jogosultak vagyunk Öntől további azonosító adatokat kérni. A kérelmét
1 hónapon belül teljesítjük. Szükség esetén jogosultak vagyunk ezt a határidőt
további 2 hónappal meghosszabbítani, amelyről indokolással ellátott tájékoztatást
küldünk Önnek.

A megalapozott kérelmeket díjmentesen teljesítjük. Ugyanakkor, ha a kérelem
nyilvánvalóan megalapozatlan vagy - különösen ismétlődő jellegére tekintettel - túlzó,
jogosultak vagyunk ésszerű összegű díjat felszámítani vagy akár a kérelem alapján
történő intézkedést megtagadni.
Az adatok helyesbítéséről, törléséről, korlátozásáról tájékoztatjuk mindazokat, akikkel
az érintett adatokat közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalan
nagy erőfeszítést igényel. Az Ön kérésére tájékoztatjuk Önt arról, hogy kik, melyek
azok a címzettek, akiket az előzőek szerint tájékoztatunk, tájékoztattunk.
VIII. Kártérítés, sérelemdíj
Amennyiben személyes adatai jogszerűtlen kezelésével vagy az adatok nem
biztonságos kezelésével Önnek vagy másnak kárt okoznánk, akkor azt Ön, illetve a
kárt szenvedő személy jogosult velünk szemben érvényesíteni. Amennyiben pedig e
körben az Ön személyiségi jogát sértenénk, Ön jogosult sérelemdíjat érvényesíteni.
Tájékoztatjuk, hogy kártérítés, sérelemdíj fizetési kötelezettség nem terhel
bennünket, amennyiben a kárt bizonyíthatóan az adatkezelés körén kívül eső
elháríthatatlan külső ok idézte elő, illetve, amennyiben a kár az Ön szándékos vagy
súlyosan gondatlan magatartásából származik.
IX. Igényérvényesítés módja
1. Adatkezelő megkeresése
Amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelése során nem járunk el
jogszerűen, kérjük, hogy észrevételét, illetve igényét először velünk, mint
adatkezelővel az I. pontban feltüntetett elérhetőségink valamelyikén közölje annak
érdekében, hogy az észrevételét minél gyorsabban és hatékonyabban
feldolgozhassuk, kezelhessük.
2. Az adatvédelmi hatósághoz fordulás, panasz tétele
Jogellenes adatkezelés esetén Ön jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (NAIH) is fordulni, és annak eljárását
kezdeményezni.
A NAIH elérhetőségei:
honlap: http://www.naih.hu/
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
elektronikus levelezési cím (e-mail): ugyfelszolgalat@naih.hu
3. Bírósághoz fordulás
Tájékoztatjuk, hogy igényét bíróság előtt is jogosult érvényesíteni. A perre a
törvényszékek rendelkeznek hatáskörrel. A pert a mi székhelyünk vagy akár az Ön
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

Budapest, 2024.02.02.
MSB Publishing Kft. Adatkezelő