A szabályzat hatálya

A jelen játékszabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) az MSB Publishing Kft. (1037

Budapest, Szépvölgyi út 35-37.) mint a promóció szervezője (a továbbiakban:

Szervező) adta ki a 2024.02.12. és 2024.02.13.

között megrendezésre kerülő „Cosmopolitan Y2K belépőjegy” című játékra (továbbiakban:

Játék) vonatkozóan. A Lebonyolító a Játék vonatkozásában az MSB Publishing Kft.

(1037 Budapest, Szépvölgyi út 35-37.). A Szervező kijelenti, hogy az általa

meghirdetett jelen Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi

 1. törvény hatálya alá. Jelen Játékszabályzat hatálya a Szervező által

meghirdetett Játékra terjed ki, valamint azokra a résztvevőkre (a továbbiakban:

Játékos), akik a lent meghatározott feltételeknek megfelelően jelentkeznek, és

mindenkire, aki a Játékkal kapcsolatban igényérvényesítéssel vagy kifogással lépne

fel.

Részvételi feltételek:

A játékban kizárólag 18. évet betöltött, állandó bejelentett magyarországi lakóhellyel

rendelkező, cselekvőképes magyar állampolgár vehet részt, aki személyes

Instagram-profillal rendelkezik, és elfogadja jelen játékszabályzatot. A Szervező

fenntartja a jogot, hogy indoklás nélkül elutasítson bármilyen nevezést.

A Játékos a Játékra történő jelentkezéssel, maradéktalanul elfogadja, valamint

kifejezetten elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Játékszabályzat

feltételeit, beleértve az adatkezelési rendelkezéseket is. A Játékos tudomásul veszi,

hogy regisztráció előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a Játékszabályzat

rendelkezéseiről, ennek elmulasztására kötelezettségek keletkeztetése vagy előnyök

szerzése végett nem hivatkozhat. A Játékban való részvétel önkéntes. Amennyiben a

Játékos a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet, vagy az abban

előírt feltételeknek nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt venni, és a

Szervező jogosult az ilyen Játékost saját döntése alapján a Játékból kizárni. A

Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő regisztráció során megadott adatai

megfelelnek a valóságnak.

A Játékban részt vevő személyek:

 

A Játékban azok a természetes személyek vehetnek részt, akik a Szervező a

Lebonyolító által kezelt Instagram-oldalát követik és elfogadják a jelen Szabályzatot.

A játékban a Szervező, és a Lebonyolító és a Játék szervezésében részt vevő egyéb

 1. személyekkel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb

jogviszonyban álló személyek és ezen személyek Ptk. 8:1.§-ában meghatározott

közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék bármely szakaszában a Játékból kizárja azt

a Játékost, illetve a Játékos győzelme esetén a Nyeremény átadását megtagadja

annak a Játékosnak, továbbá jogi felelősségre vonást alkalmazzon (kártérítési,

esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen) azzal a Játékossal szemben, aki:

 1. a) a Játék menetének befolyásolásával, weboldalának feltörésével, vagy egyéb, nem

tisztességes úton kíván a Játék során előnyhöz jutni, b) más Játékos vagy személy

regisztrációs adataival (pl. Instagram-profil) visszaél; c) a Játék tisztességes

lebonyolítását bármilyen módon veszélyezteti. A Szervező fenntartja a jogot arra,

hogy a kizárásra okot adó eseteket saját belátása szerint bírálja el.

A Játék lebonyolításának folyamata, jelentkezés és részvétel a Játékban:

A Lebonyolító a Cosmopolitan Hungary Facebook oldalán közzétesz egy posztot,

amely tartalmazza a játékra való felhívást és a játék menetét. A Játékosok feladata

kommentben válaszolni.

A komment elküldésével a Játékos elfogadja jelen játékszabályzatot és az ahhoz

tartozó adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat korlátozás nélkül.

A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi

következményt maguk viselik.

Az adatok helytállóságát a játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a

Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni, ezért ezzel kapcsolatban a felelősség és

minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.

Amennyiben a személyes adatok kezelése kapcsán a hozzájárulás visszavonása a

Játék Időtartama alatt, illetve a Nyeremény átadása előtt történik, a Játékban a

Játékos nem vesz részt, illetve a Nyereményre való jogosultságát elveszti.

A Nyeremény átadását követően a Játékos nem tehet olyan nyilatkozatot, amely

jelen Játékszabályzatban foglalt vállalásával ellentétes.

 

A Játék időtartama:

2024.02.12.. és 2024.02.13.

Nyeremények

A játék lezárása után, 2024.02.13-án a kommentelők között 5 db páros belépőt

sorsolunk ki a Cosmopolitan Y2K party-ra.

Amennyiben a nyertesek a kihirdetést követő egy napon belül nem reagálnak a

üzenetben a jatek@cosmopolitan.hu címre, úgy új nyertesek

kerülnek sorsolásra.

A játék menete:

A Lebonyolító a Cosmopolitan Hungary Facebook oldalán közzétesz egy posztot,

amely tartalmazza a játékra való felhívást és a játék menetét. A Játékosok feladata

kommentben válaszolni.

A komment elküldésével a Játékos elfogadja jelen játékszabályzatot és az ahhoz

tartozó adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat korlátozás nélkül.

Egyéb rendelkezések:

A nyeremények másra nem ruházhatók át, készpénzre nem válthatók. Szervező a

jelen Játékszabályzat és a játék menetének vagy a Játék bármely részletére kiterjedő

egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a Játék során

visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat

lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy

megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja. Ilyen

esetben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja. A jelen Játékra és

Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog. Ezt a nyereményjátékot az Instagram

semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

A Játékos a játékban való részvételével büntető és polgári jogi felelőssége tudatában

kijelenti, hogy az általa feltöltött jelölésben esetlegesen megjelenő valamennyi

személy a Játékban való részvételhez, a játékszabályzatban foglalt platformokon

történő felhasználásához előzetesen hozzájárulását adta, így minden korlátozás

nélkül jogosult a Játékos a tartalmat a Játékba nevezni. A Játékos vállalja, hogy

amennyiben harmadik személy a fenti nyilatkozat megszegése miatt a Szervezővel,

 

vagy Lebonyolítóval szemben bármilyen igényt érvényesít, úgy a tudomásulvételről

számított 8 napon belül a Játékos köteles mentesíteni a Szervezőt vagy a

Lebonyolítót ezen igények alól.

A Szervező és a Lebonyolító nem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási,

kártérítési igényt, sérelemdíj iránti igényt vagy jogi utat a részvétel során vagy azzal

összefüggésben felmerülő esetleges hibákért, hiányosságokért, hibás működésért, a

Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz, illetve a Játékhoz, a

Játékos által részvételhez kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Játékos azáltal, hogy részt vesz a Játékban, automatikusan elfogadja az ezen

Játékszabályzatban felsorolt feltételeket és szabályokat. A Szervező fenntartja

magának a jogot arra, hogy e feltételeket vagy magát a Játékot kiegészítse, vagy

módosítsa. A Játékszabályzatban a változtatás jogát fenntartjuk. A Játékszabályzat

változása a jelen Játékszabályban való közzététellel hatályosul.

A Játékban a jelölést beküldő Játékos nevét, e-mail címét és elérhetőségét címét az

MSB Publishing Kft. (1037 Bp. Szépvölgyi út 35-37.) mint Lebonyolító kezeli

kizárólag a Nyeremény felhasználása kapcsán. Az érintett személy, és Játékos a

cosmo@cosmopolitan.hu címen kérhet tájékoztatást személyes adatai kezeléséről,

kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak - a

kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

Játékos jelen szabályzat elfogadásával kijelenti, hogy megértette az adatkezelésről a

Játékszabályzatban foglalt tájékoztatást. A Játékkal kapcsolatos adatvédelmi

tájékoztató tartalmazza a részletes adatvédelmi rendelkezéseket a játékkal

kapcsolatosan.

Budapest, 2024.02.02.

MSB Publishing Kft., adatkezelő

Adatvédelmi tájékoztató az „Cosmopolitan BISA” nyereményjátékhoz

Jelen adatkezelési tájékoztató célja annak ismertetése, hogy „Cosmopolitan BISA”

nyereményjáték (a továbbiakban "Nyereményjáték") kapcsán a játékosok által

megadott személyes adatokat ki, milyen célból és milyen feltételek szerint kezeli.

 1. Az adatkezelő

 

A Nyereményjáték során a játékosok által megadott személyes adatok kezeléséért a

játék szervezője, a MSB Publishing Kft. (székhely: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 35-

37.), a továbbiakban "Adatkezelő"), mint adatkezelő felel. Az Adatkezelő

elérhetőségei az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekben:

postai levelezési cím: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 35-37.

e-mail: cosmo@cosmopiltan.hu

telefon: +36 20 408 2197

 1. A Nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelés

Mi az adatkezelés célja?

A Nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelés célja a nyereményjáték lebonyolítása,

így különösen a játékosok azonosítása, részvételi feltételek teljesítésének

ellenőrzése, a nyerteseknek a játékszabályzatban meghatározott módon történő

kiválasztása, a nyertesek kiértesítése, a nyeremények átadása, a nyilvánosság

tájékoztatása a nyertes kiválasztásáról, valamint a Nyereményjátékkal

összefüggésben az Adatkezelővel szemben támasztott esetleges igények, panaszok

kezelése, megválaszolása, teljesítése, játékosokkal szembeni igényérvényesítés.

Mely személyes adatait kezeljük a fenti célból?

Instagram felhasználónév, Instagram profilkép, az Adatkezelő Instagram-oldalának

követése, mint tény, a játékosok által a Nyereményjáték posztjához tett

hozzászólások tartalma, illetve nyertes esetén: vezetéknév, keresztnév, nyeremény

postázásához szükséges kézbesítési cím, telefonszám és email cím, a nyeremény

átadás-átvételi dokumentumban szereplő adatok.

Milyen jogalapon és mennyi ideig kezeljük e személyes adatait?

A Nyereményjáték során a játékosok által megadott személyes adatokat a játékosok

önkéntes, jelen tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (GDPR 6. cikk. (1) bek. a) pont)

alapján kezeljük, a játékban történő részvétel kapcsán. Hozzájárulás hiányában a

Nyereményjátékban történő részvétel nem lehetséges. A játékosok az adatkezelési

hozzájárulásukat a Nyereményjáték során a megfelelő helyen megadhatják a

jelentkezéskor. A játékosok a hozzájárulásukat bármikor, indokolási kötelezettség

nélkül jogosultak visszavonni. A hozzájárulás visszavonását követően az érintett

 

játékos személyes adatait nem kezeljük tovább, azokat töröljük, és a továbbiakban a

játékos a Nyereményjátékban nem vehet részt.

A játékosok személyes adatait a játék lezárását követő 3 hónap elteltével töröljük,

kivéve a nyertes azon személyes adatait, amelyeket az alábbi bekezdés szerint ezt

meghaladó időtartam során is kötelesek vagyunk kezelni.

A Nyereményjátékhoz kapcsolódó adózási és számviteli kötelezettség teljesítése

érdekében kezelt személyes adatok: A nyertes játékos vezetéknevét, keresztnevét,

kézbesítési címét, a nyeremény átadás-átvételét igazoló dokumentumon szereplő

esetleges további személyes adatait a Nyereményjátékhoz tartozó adózási és

számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a személyi jövedelemadóról szóló

 1. CXVII. tv. (Szja. tv.) 76. § (5) bekezdése alapján kezeljük és a kapcsolódó

iratokat (pl. átadás-átvételi dokumentum, nyereményjátékhoz kapcsolódó

adóbevallás adatai) a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése

alapján 8 évig kezeljük.

 1. Kik ismerhetik meg a személyes adatait?

A személyes adatokat bizalmasan kezeljük. Személyes adatait harmadik fél részére

kizárólag akkor továbbítjuk, ha ahhoz Ön hozzájárult vagy jogszabályi

kötelezettségünk, illetve jogos érdekünk azt megalapozza. A Nyereményjáték

nyertesének Instagram-felhasználónevét a Nyereményjáték lezárását követően az

Instagram-oldalunkon közzétesszük, amelyhez a játékos a Nyereményjátékba

történő regisztráció során hozzájárult. A személyes adatait az Adatkezelő

munkatársai, valamint adatfeldolgozói és ezek munkatársai jogosultak megismerni. E

személyek az általuk megismert személyes adatokat szintén bizalmasan kötelesek

kezelni.

Igénybe vett adatfeldolgozóink és azok feladatai:

Az adatfeldolgozó:

név: MSB Publishing Kft.

székhely: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 35-37.

elérhetőség: cosmo@cosmopolitan.hu

Az adatfeldolgozó által az adatkezeléshez kapcsolódóan végzett tevékenység:

nyereményjáték lebonyolítása

 

Az adatfeldolgozó:

név: MSB Publishing Kft.

székhely: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 35-37.

elérhetőség: cosmo@cosmopolitan.hu

Az adatfeldolgozó által az adatkezeléshez kapcsolódóan végzett tevékenység:

nyeremény átadása a nyertes részére, ehhez kapcsolódóan a nyertes azonosítása.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be

az adatkezelésbe, amelyről a jelen tájékoztató módosításával tájékoztatja a

felhasználókat.

A megadott személyes adatait bíróság, ügyészség, egyéb hatóság részére

jogszabályban foglalt kötelezettségeink teljesítése keretében adjuk ki az ott előírt

terjedelemben és módon. Önnel szemben fennálló valamely jogi igényünk

érvényesítése esetén a megadott személyes adatait az igényérvényesítéshez

szükséges mértékben megismerhetik továbbá a mindenkori jogi együttműködő

partnereink.

 1. Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a szükséges adatbiztonsági

intézkedéseket megteszi. Ennek keretében elfogadja és kialakítja, rendszeresen

felülvizsgálja mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, eljárási

szabályokat, amelyek biztosítják, hogy az általa kezelt személyes adatok biztonsága

biztosított legyen, és megtesz minden tőle telhetőt, hogy megakadályozza az adatok

megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását vagy megváltoztatását, gondoskodik

arról, hogy a kezelt személyes adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá,

azokat ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint ne módosíthassa,

törölhesse.

Az Adatkezelő felhívja mindazok figyelmét, akiknek a személyes adatokat az

érintettek hozzájárulása alapján továbbítja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság

követelményének. Az Adatkezelő a fentiek keretében az információtechnológiai

megoldásokat úgy alakítja ki, illetve választja meg, hogy biztosítsa az adatokhoz való

hozzáféréssel rendelkezők kizárólagos hozzáférését, és azt, hogy az adatok

megőrizzék a hitelességüket és változatlanságukat. Ennek keretében többek között

 

jelszóvédelemmel ellátott hozzáférési rendszereket, tevékenység naplózást,

rendszeres biztonsági mentést hajt végre, illetve alkalmaz.

Az Adatkezelő mindenkor figyelemmel kíséri a technika fejlődését, az elérhető

műszaki, technológiai, szervezési megoldásokat és az adatkezelései által indokolt

védelmi szintnek megfelelő megoldásokat alkalmazza.

 1. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan eset, amely révén a személyes

adatokhoz jogosulatlan személy férhet hozzá vagy az adatok megsemmisülnek,

elvesznek, megváltoznak, így pl. megsemmisül az adatbázis vagy elveszik az

adathordozó, amelyen adatok kerültek tárolásra. Adatvédelmi incidens esetén annak

hatásait és kockázatait értékeljük (milyen adatok érintettek, milyen mennyiségben,

pótolhatók-e, stb.) és haladéktalanul megtesszük az elhárításhoz szükséges

lépéseket. Amennyiben a kockázatokat nem tudjuk elhárítani, az incidensről való

tudomásszerzésünket követő 72 órán belül bejelentjük az incidenst az adatvédelmi

hatóságnak, illetve arról tájékoztatást teszünk közzé a honlapunkon. Az adatvédelmi

incidensekről ezen felül a jogszabályban előírt részletességgel nyilvántartást is

vezetünk.

 1. Az Ön jogai

Hozzájárulás visszavonása

Ön jogosult a már megadott hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül az alábbi

elérhetőségeken visszavonni:

e-mailben: cosmo@cosmopolitan.hu

postai úton: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 35-37.

A játékból való törléssel hozzájárulása szintén visszavontnak tekintendő. A

hozzájárulás visszavonását követően az érintett személyes adatait nem kezeljük

tovább. A hozzájárulás visszavonása az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét

nem érinti.

Hozzáférés joga:

Az I. pontban megadott elérhetőségeinken bármikor tájékoztatást kérhet arról, hogy

kezeljük-e az Ön személyes adatait, és ha igen, további felvilágosítást kérhet az

alábbiak tekintetében: az adatkezelés céljai, jogalapja, az Ön általunk kezelt

 

személyes adatai, azok kategóriái, azon címzettek vagy címzettek kategóriái

(ideértve az általunk igénybe vett adatfeldolgozókat), akikkel, illetve amelyekkel a

személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk (az adatok harmadik országba

történő továbbítása esetén az adatok megfelelő védelmét biztosító garanciák), az

adattovábbítás jogalapja, az adatok tárolásának időtartama, az érintett azon joga,

hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését,

törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok

kezelése ellen, a NAIH-hoz címzett panasz benyújtásának joga, az adatok forrása,

az esetleges adatvédelmi incidens körülményei, hatásai és az elhárítására megtett

intézkedések.

A tájékoztatással együtt az Ön rendelkezésére bocsátjuk a személyes adatai általunk

kezelt másolatát is. Az első másolat díjmentes, minden további másolatért azonban

jogosultak vagyunk az adminisztratív költségeinken alapuló, ésszerű díjat

felszámítani. Ennek összegét előzetesen közöljük Önnel.

Helyesbítéshez, kiegészítéshez való jog:

Ha észleli, hogy valamely személyes adatát hibásan, tévesen vagy hiányosan tartjuk

nyilván, kérjük, hogy a helyes vagy kiegészítő adatokat mielőbb közölje velünk annak

érdekében, hogy a helyesbítést, kiegészítést elvégezhessük.

Törléséhez való jog ("az elfeledtetéshez való jog"):

Ön jogosult arra, hogy kérje személyes adatainak törlését. Tájékoztatjuk, hogy az

adattörlést megtagadhatjuk különösen akkor, ha az adatokra jogszabályi

kötelezettség teljesítése vagy igényérvényesítés érdekében szükségünk van, vagy

lehet. Az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonása az adatok törlését vonja

magával, feltéve, hogy nincs fontosabb ok, amely okán a törlés nem teljesíthető.

Törlésnek továbbá akkor van helye, ha

 1. a) az adatokra az adatkezelés eredeti céljából már nincs szükség;
 2. b) az adatok kezelése jogellenes;
 3. c) a törlésre európai uniós vagy hazai jogszabály kötelez minket.

Adatkezelés korlátozásához való jog:

Az adatkezelés folyamata során Ön kérheti az adatkezelés korlátozását, ha (i) vitatja

a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra

 

vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;

(ii) az adatkezelés jogellenes, de Ön az adatok törlését ellenzi, és ehelyett kéri azok

felhasználásának korlátozását; (iii) már nincs szükségünk a személyes adatokra

adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez,

érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Korlátozás esetén az adatot csak tároljuk, azon egyéb műveletet nem végezünk,

kivéve, ha a további műveletekhez Ön hozzájárul vagy azokra saját vagy harmadik

személy jogainak védelme érdekében vagy közérdekből van szükség.

Az adatkezelés korlátozása esetén annak feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatjuk.

Adathordozhatósághoz való jog:

A jelen tájékoztatóban foglalt adatkezelést érintően Ön igényelheti, hogy a

rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait közismert és könnyen felhasználható

elektronikus formátumban adjuk át az Ön vagy az Ön által kijelölt másik személy

részére.

 1. Kérelmek előterjesztése, megválaszolása

Kérjük, hogy a fenti jogai érvényesítése esetén megkeresését lehetőség szerint

írásban küldje meg részünkre az cosmo@cosmopolitan.hu e-mail címre vagy postai

levélben a MSB Publishing Kft.részére a 1037 Budapest, Szépvölgyi út 35-37. címre.

A levélben kérjük, hogy a személyazonosításhoz szükséges adatait és levelezési

címét is szíveskedjen megadni. Amennyiben az Ön személyazonosságával

kapcsolatban kétségünk merül fel vagy a megadott adatok az azonosításhoz nem

elégségesek, jogosultak vagyunk Öntől további azonosító adatokat kérni. A kérelmét

1 hónapon belül teljesítjük. Szükség esetén jogosultak vagyunk ezt a határidőt

további 2 hónappal meghosszabbítani, amelyről indokolással ellátott tájékoztatást

küldünk Önnek.

A megalapozott kérelmeket díjmentesen teljesítjük. Ugyanakkor, ha a kérelem

nyilvánvalóan megalapozatlan vagy - különösen ismétlődő jellegére tekintettel - túlzó,

jogosultak vagyunk ésszerű összegű díjat felszámítani vagy akár a kérelem alapján

történő intézkedést megtagadni.

Az adatok helyesbítéséről, törléséről, korlátozásáról tájékoztatjuk mindazokat, akikkel

az érintett adatokat közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalan

 

nagy erőfeszítést igényel. Az Ön kérésére tájékoztatjuk Önt arról, hogy kik, melyek

azok a címzettek, akiket az előzőek szerint tájékoztatunk, tájékoztattunk.

 1. Kártérítés, sérelemdíj

Amennyiben személyes adatai jogszerűtlen kezelésével vagy az adatok nem

biztonságos kezelésével Önnek vagy másnak kárt okoznánk, akkor azt Ön, illetve a

kárt szenvedő személy jogosult velünk szemben érvényesíteni. Amennyiben pedig e

körben az Ön személyiségi jogát sértenénk, Ön jogosult sérelemdíjat érvényesíteni.

Tájékoztatjuk, hogy kártérítés, sérelemdíj fizetési kötelezettség nem terhel

bennünket, amennyiben a kárt bizonyíthatóan az adatkezelés körén kívül eső

elháríthatatlan külső ok idézte elő, illetve, amennyiben a kár az Ön szándékos vagy

súlyosan gondatlan magatartásából származik.

 1. Igényérvényesítés módja
 2. Adatkezelő megkeresése

Amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelése során nem járunk el

jogszerűen, kérjük, hogy észrevételét, illetve igényét először velünk, mint

adatkezelővel az I. pontban feltüntetett elérhetőségink valamelyikén közölje annak

érdekében, hogy az észrevételét minél gyorsabban és hatékonyabban

feldolgozhassuk, kezelhessük.

 1. Az adatvédelmi hatósághoz fordulás, panasz tétele

Jogellenes adatkezelés esetén Ön jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és

Információszabadság Hatósághoz (NAIH) is fordulni, és annak eljárását

kezdeményezni.

A NAIH elérhetőségei:

honlap: http://www.naih.hu/

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

elektronikus levelezési cím (e-mail): ugyfelszolgalat@naih.hu

 1. Bírósághoz fordulás

Tájékoztatjuk, hogy igényét bíróság előtt is jogosult érvényesíteni. A perre a

törvényszékek rendelkeznek hatáskörrel. A pert a mi székhelyünk vagy akár az Ön

lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

 

Budapest, 2024.02.12.

MSB Publishing Kft. Adatkezelő