Pályázati feltételek

A jelen Pályázati feltételek (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Hearst Central Kft. (1037 Budapest, Montevideo utca 9.) által kiadott Cosmopolitan című magazin 2015/10 lapszámában megjelenő, „Mondd el, mennyire szereted a cipődet” elnevezésű pályázatra (a továbbiakban: Pályázat) az alábbi feltételekkel.

2015.04.24. 09:04
Central Médiacsoport Zrt.
0 Megosztás

Oszd meg a cikket

Pályázati feltételek

A Pályázat szervezője a Deichmann Cipőkereskedelmi Kft, lebonyolítója a Hearst Central Kft. (továbbiakban: Hearst).

A Pályázatra jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

 

1. A Pályázaton résztvevő személyek

A Pályázaton részt vehet minden természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Pályázatból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Pályázó).

A Pályázaton NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

  • a szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
  • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény felajánlója, stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Pályázat tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Pályázat időtartama alatt, vagy a elbírálást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Hearst nem értesíti a Pályázót.

 

A Pályázó kijelenti, hogy a Pályázatra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

 

2. A Pályázat leírása

A pályázók legalább egy, személyes, cipővel kapcsolatos történetet küldenek be a deichmann@centralmediacsoport.hu e-mail címre. A pályázatokat Herr Mónika, a Deichmann marketingvezetője és Sabján Johanna, a Cosmopolitan magazin főszerkesztője bírálja el. A nyertes pályázó írása olvasható lesz a Cosmopolitan.hu internetes honlapon, valamint a nyertes nyereménye egy 30.000 forint értékű vásárlási utalvány, ami a Deichmann online shopjában vásárolható le.

3. A Pályázat időtartama

A Pályázat 2015. szeptember 9. és 2015. október 9. között zajlik.

A Pályázatban részt venni, arra jelentkezni a Pályázat meghirdetésének időpontjától, a Pályázat utolsó napján 24.00 óráig lehetséges. A Pályázat időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

A Pályázat időtartamát megelőzően, illetve az azt követően beérkező pályázati anyagok nem kerülnek elbírálásra.

4. Jelentkezés a Pályázatra, részvételi feltételek

A Pályázók közül kizárólag azok pályázati anyagai kerülnek elbírálásra, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.

A Pályázat részvételi feltételei:

  • a Pályázat feltételeinek mindenben megfelelő pályázati anyag beküldése,
  • a kért adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadása, oly módon, hogy az adatok a Pályázó személyazonosító okmányával bizonyíthatóak legyenek,
  • az itt meghatározottak szerint a Pályázó személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megadása, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte,
  • ·         egy Pályázó csak egy alkalommal jelentkezhet, és vehet részt a Pályázaton. Több jelentkezés esetén a Hearst a Pályázó első jelentkezését veszi figyelembe.

 

 

A Pályázatra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a Hearst-nak nem áll módjában elfogadni, és a Pályázó pályázati anyaga nem kerül elbírálásra.

A Pályázathoz történő csatlakozás a Pályázat teljes időtartama alatt lehetséges, és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Pályázó nyerési esélyeit.

 

5. Nyeremény

A Pályázat nyereménye: A nyertes pályázat szövege az elbírálást követő egy héten belül olvasható lesz a Cosmopolitan.hu weboldalon, illetve a nyertes pályázó 30.000 forint értékű vásárlási utalványt kap, amit a Deichmann internetes webshopjában vásárolhat le. Az utalvány egy évig használható fel.

Nyertes a pályázatok elbírálásának eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Pályázó.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)

Amennyiben a nyeremény átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a megjelölt nyeremény, akkor ahhoz értékben hasonló nyeremény kerül átadásra.

A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a Hearst, a Deichmann és a Pályázó kötelesek együttműködni.

A Deichmann Cipőkereskedelmi Kft. vállalja, hogy bevallja és kifizeti a nyereményjátékkal kapcsolatos összes adót – nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja. A Hearst nem vállalja a nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését.

A Hearst az itt felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket a Pályázaton nem oszt ki.

6. A pályázatok elbírálása, a nyertes kiválasztása


A pályázatok elbírálása 2015. október 27.

A pályázatok zsűri bírálja el, és a döntés a pályázati feltételek betartásának ellenőrzésén túl alapvetően szükségszerűen szubjektív megítélésen alapul. A zsűri a döntését nem köteles indokolni.

 

A zsűri tagjai:

 

Herr Mónika, a Deichmann marketingvezetője

Sabján Johanna, a Cosmopolitan magazin főszerkesztője

 

A pályázatok elbírálása alkalmával pótnyertesek kiválasztására nem kerül sor. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, a nyeremény a Hearst, illetve a nyeremény felajánlója tulajdonában marad.

 

Az elbírálásban nem vehet részt azon Pályázó pályázati anyaga, aki a jelen Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a zsűri döntése előtt visszavonja.

Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki a döntés után a neve és lakóhelye (város) nyilvánosságra hozatalára vonatkozó adatkezelési hozzájárulást visszavonja. Ezen visszavonás kizárólag írásban tehető meg.

 

 

7. Nyertesek értesítése

 

A nyerteseket a Pályázatra történő jelentkezéskor megadott e-mail címen vagy telefonszámon, a döntést követő két héten belül értesítjük.

 

A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, lakcím, e-mail, telefonszám megadása.

 

A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, lakcím, e-mail, telefonszám megadása.

8. A nyeremények kézbesítése, átvétele

A Pályázók kötelesek együttműködni a Hearst-tel a nyeremények átvétele, illetve igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Hearst-t semmilyen felelősség nem terheli.

A nyereményhez tartozó kódot a Hearst tudatja a nyertessel. A nyeremények kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Pályázó értesítési adatainak hiánytalan és pontos megadása. A Hearst mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében.

 

9. Adatkezelés

 

A Hearst az általa rögzített személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

A személyes adatok felvétele és kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, azok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Pályázó tartozik felelősséggel.

A Hearst minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz, eljárási szabályt kialakít annak érdekében, hogy biztosítsa a Pályázók által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.

A Pályázó bármikor kérheti adatainak módosítását és helyesbítését.

A Pályázó személyes adatait akkor is törli a Hearst, ha kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.

A Pályázó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen az Infotv.-ben meghatározott esetekben.

Törlés helyett a Hearst zárolja a személyes adatot, ha a Pályázó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Pályázó jogos érdekeit.

Az érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos esetleges jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat, vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).

A kezelt személyes adatok felvétele a Pályázók önkéntes hozzájárulásán, a nyertes Pályázó(k) személyes adatainak kezelése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapul.

 

A Pályázók a Játékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik a Hearst nyereményjáték adatbázisába kerüljenek (adatkezelési nyilvántartási azonosító: bejelentés megtörtént), és azokat a Hearst kezelje az alábbiak szerint:

  • a nyereményjátékra való regisztráció során megadott adataikat – a nyertesekre vonatkozó, alább felsorolt eltéréseket figyelembe véve – legfeljebb az elbírálást követő 6 hónapig kezelje;
  • a nyertes Pályázó(ok) név és lakcím adatait tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a székhelyén a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig megőrizze;

 

A Pályázókat megillető adatkezelési igények esetén igényérvényesítési cím: deichmann@centralmediacsoport.hu, Heasrt Central Kft. 1037 Budapest, Montevideo utca 9.

 

 

 

10. Felelősség

 

A pályázatok hiányosságáért (név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Hearst nem vállal felelősséget. A Pályázók az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Pályázatra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Hearst-nek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Pályázókat terheli.

A Hearst a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.

A Hearst kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Pályázatokban való részvétel során, a Pályázat esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Pályázat során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Pályázó a Pályázatban történő részvétellel kifejezetten lemond a Pályázat lebonyolításával, az elbírálással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Hearst-tel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

Amennyiben a Pályázó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Hearst-tel szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Pályázó köteles minden a Hearst által megkövetelt intézkedést megtenni, és a Hearst-nek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Hearst-t a Pályázó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

11. Egyéb

 

A Hearst fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.

A Szabályzat a Pályázat időtartama alatt, és az elbírálást követő 10 napig elérhető a www.cosmopolitan.hu weboldalon.

Amennyiben a Pályázattal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Pályázatra történő jelentkezéskor megadott e-mail címről a deichmann@centralmediacsoport.hu e-mail címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Pályázat elnevezését.

 

Kelt: Budapest, 2014.08.11.

Szólj hozzá

KOMMENTEK BEZÁRÁSA

Még több nyerj